Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

DJ Ranch: Hieronder vallen de onderdelen acupunctuur, hypnotherapie, coachen met paarden, instructie en paardenfysiotherapie.

Medewerkers zijn Heidi Hugen-Beckers en Carolien Esselink. 

Heidi Hugen-Beckers is opgeleid tot huisarts, acupuncturist, hypnotherapeut en paardencoach. Aangesloten bij de NAAV, Nederlandse Acupuncturisten Vereniging.

Carolien Esselink is opgeleid tot fysiotherapeut, paardenfysiotherapeut, ORUN 3 instructeur en para veterinair.  

Cliënt: de persoon of dier aan wie door middel van een van bovenstaande onderdelen advies, begeleiding en/of behandeling verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de onderdelen aangeboden door de DJ Ranch worden

uitgeoefend;

Arts: de huisarts, specialist of dierenarts door wie de cliënt naar de DJ Ranch is

verwezen.

Artikel 2: Algemeen

DJ Ranch geeft advies, begeleiding en/of behandeling aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

DJ Ranch kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren, begeleiden en/of behandelen. Indien gewenst houdt DJ Ranch de verwijzende arts op de hoogte van de advisering, begeleiding en/of behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. DJ Ranch verwerkt deze persoonsgegevens, omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor beeldmateriaal.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

• Het verlenen en factureren van onze diensten

• Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits je je daarvoor hebt aangemeld

• De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan

• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en DJ Ranch te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht

• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren

• De verstrekking van informatie of aanbiedingen

• Indien je dit wenst kun je alle gegevens die genoteerd worden en opgeslagen in het cliënt dossier programma van MijnDiad opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.

• De gegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor medewerkers van DJ Ranch en per medewerker beperkt tot de eigen cliëntengroep. De software waar DJ Ranch mee werkt voldoen aan de wettelijk privacy eisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij DJ Ranch hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan DJ Ranch geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is DJ Ranch gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6 Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt DJ Ranch de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden of is de cliënt op de hoogte doordat de tarieven staan vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. DJ Ranch is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. DJ Ranch beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

DJ Ranch behoudt te allen tijde alle rechten op gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van DJ Ranch noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door DJ Ranch verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling

Betaling aan DJ Ranch dient per pin, contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde diensten. De cliënt dient de rekening voorafgaande, op de dag van de afspraak of na de dagen genoemd op factuur na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is DJ Ranch gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is DJ Ranch gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

DJ Ranch heeft het recht om overeengekomen afspraken op te schorten indien door omstandigheden, welke buiten de invloedsfeer liggen of waarvan men bij aanvang van de afspraak niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies, de begeleiding en/of behandeling van de medewerkers zijn naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De medewerker sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door DJ Ranch verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van DJ Ranch. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen DJ Ranch verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is DJ Ranch nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van DJ Ranch om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van DJ Ranch te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één afspraak. DJ Ranch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Bij aanvaarden van advies, begeleiding en/of therapie van DJ Ranch heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden. De afspraken bij DJ Ranch zijn geen vervanging van adviezen, begeleiding en/of behandelingen bij andere instanties of zorgverleners. De cliënt heeft begrepen dat de diensten van DJ Ranch door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties. Client is duidelijk door DJ Ranch geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.

Dat cliënt begrijpt dat bovengenoemde aangeboden onderdelen van de DJ Ranch geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de DJ Ranch is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

DJ Ranch: Rijksstraatweg 210, Teuge